Kelmų ir krumų rovimas frezomis

Kelmų rovimas frezomis — vienas iš sunkiausių darbų, atliekamų įsisavi­nant naujas žemes. Pasipriešinimas raunant kelmą priklauso nuo kelmo šaknų sis­temos, kelmo amžiaus ir grunto savybitį. Sunkiausia rauti senų, neseniai nukirstų medžitį kelmus su giliomis šaknimis.

Slapios durpinės ir mineralinės bei akmenuotos dirvos, o taip pat paviršiaus nelygumai krūmapiovės darbą labai apsunkina.

Kai dirbti krūmapiove neįmanoma, atskiri krūmų kelmai ap­juosiami plieninio lyno arba grandinės kilpa ir išraunami tiesiogine traktoriaus, o taip pat ir arklio trauka. Kai krūmų nedaug prižėlę, jie iškertami rankiniu būdu.

Daugiau info apie frezas

Frezos nupiautiems krūmams sugrėbti į krūvas naudo­jami tra.ktorių priešakyje arba užpakalyje montuojami grėbliai GK-3, kurių darbo našumas — apie 1,3 ha per valandą. 2,5 m plo­čio grėblį, montuojamą traktoriaus užpakalyje, sukonstruavo Baltarusijos Žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos institutas.

Nupiautus krūmus bei medžius galima rinkti krūvas rautuvu­rinktuvu D-210 V (63 pav.). Kai lygus ir neakmenuotas plotas apaugęs nedideliais (iki 1,5 m aukščio) vienodo storio krūmais, jį galima suarti, kartu už­ariant jame augančius krūmus. Dabartiniai krūmų ir krūmų-pelkių plūgai nesunkiai užaria iki 5-6 cm storio ir 1,5 m aukščio krūmus ir nupiauna jų šaknis iki 10 cm storio. Kad krūmai geriau gultų į vagą, prie plūgo pritvirtinamas specialus kreipiamasis rėmelis. Krūmams užarti geriausias laikas — vasara ir ankstyvas ruduo. Suartą plotą reikia suvoluoti. Per 1-2 metus užarti krūmai supūva. Krūmų pašalinimas užarimu atsieina 2-3 kartus pigiau už ki­tus šalinimo būdus. Nupiautus krūmus reikia sunaudoti kurui. Iš vieno ha reto krū­myno gaunama iki 140 m3, o iš tankaus krūmyno — iki 480 m3 medienos.

Vasara ir ruduo mineraliniame dirvožemyje ir žiema pelkė­je, kai pelkė įšąla ir joje neperdaugiausia sniego. Krūmapiove – žemės freza nu­pjauti storesni medžiai tinka tik kurui, nes dažniausiai jų kamie­nas esti suskilęs. Vidutinis našumas per pamainą 1,5-3,0 ha piau­nant medžius ir 3-8 ha piaunant krūmus. Krūmapiovę aptarnauja vienas traktorininkas ir 3-5 darbininkai, kurie tvarko nupiautus krūmus ir medelius. Sios krūmapiovės gaminamos serijomis.

Baltarusijos žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos insti­tutas sukonstruavo ant traktoriaus iš užpakalio užkabinamas krū­mapioves žemės frezas KMB-2,5 ir KMB-3,5, kurios sėkmingai praėjo valstybi­nius bandymus ir rekomenduotos serijinei gamybai.

Gervės (žiūrėti paveiklsiuką)

Aukščiau peilių yra du vertikalūs lapai ir dar aukščiau — du pasvirę lapai, kurie nupiautą augmeniją nustumia šonus. Prieš radiatorių sumontuota mechaninė gervė D-168, kuri per skrysčius kilnoja krūmapiovės rėmą. Gervę valdo traktorininkas savo kabinos. Darbo metu atpalaiduojamas gervės lynas, ir krū­mapiovės rėmas atsiremia į žemės paviršių. Kad rėmas nesiknistų žemę, jo priešakyje ir užpakalyje yra reguliuojamo aukščio pava­žos. Verstuvo priekyje yra pleištas 9 — nustumti šoną gulinčiam medžiui, akmeniui arba suskaldyti kelmui. Vamzdžig groteliai apsaugo traktoriaus kabiną nuo krintančių rnedžių. Krūmapiovės svo­ris su kėlimo mechanizmais be traktoriaus — 3090 kg; darbo baro plotis — 3600 mm. Vienu pravažiavimu krūmapiovė nupiauna ber­žus iki 22 cm ir pušis iki 30 cm storio. Storesnius medžius (iki 50 cm) reikia piauti per keletą sykių. Reikia atsiminti, kad medis, svirdamas į krūmapiovės pusę, gali suspausti peilį. Piaunant medžius ir krūmus, ne storesnius kaip 7-10 cm, pavažos reguliuojamos taip, kad atstumas tarp peilių ir žernės paviršiaus ibūtų apie 1-2 cm. Plonus krūmus ir ypač verbas ši krūmapiovė piauna blogai. Todėl peilius reikia leisti prie pat žemės paviršiaus prieš krūmų palinkimo kryptį. Peiliai visada turi būti aštrūs; juos reikia galąsti ne mažiau kaip du kartus per pamainą. Kai pasitaiko akmenų, peiliai pakeliami nuo žemės paviršinus apic 3-5 cm.

Šaltinis: žemės frezos – litalis.com

Krautuvai: kaip išsirinkti? —> straipsnis apie tai: čia

Patiko? Pasidalink

KRŪMŲ IR SMULKAUS MIŠKO PAŠALINIMAS FREZOMIS

Medžius galima versti ir sprogdinimu. Sprogstamas užtaisas čia naudojamas 20-30% mažesnis negu sprogdinant kelmą. Kad medžio liemuo mažiau nukentėtų, užtaisas dedamas giliau po kel­mu ir taip nereik naudoti spacialių frezų.

Kertant mišką, dažniausiai medžiai pjaunami kilnojamais gran­dininiais pjūklais ar frezomis su elektriniais arba vidaus degimo varikliais (CNIIME-K,5, „DRUŽBA“ ir kiti).

Didesniuose plotuose ir tankiau kaip 25%’ augantieji krūmai ir smulkus miškas nupiaunami mechanizuotu būdu. Siam darbui galima sukonstruoti jvaiirius mechanizmus. Pavyzdžiui, traktorlaus priešakyje pagal žemės paviršių galima jmontuoti judančius juos arba diskinius pjūklus. Plonastiebius krūmus geriau piauti dideliu greičiu, nes dėl inercijos stiebai nespėja nulinkti. Kai piovimo greitis mažas, peilis stiebą paglemžia, bet jo nenupiauna. Krūmus, medelius ir bet kurią kitą medžiagą lengviau piauti, kai peilio ašmuo juda ne iik jam statmena, bet dar’ ir išilgine kryptimi; ki­talp sakant, kai peilis piauna slydimu. Pavyzdžiui, pjaunant medi skersai sluoksnių be slydimo (pleišto veikimas), lyginamasis pio­vimo pasipriešinimas būna nuo 120 iki 190 kg/cm2, piaunant sly­dimu nuo 13 iki 27 kg/cm2.

Krūmapjovė – žemės freza

Dabar krūmams ir smulkiam miškui piauti dažniausiai nau­dojama krūmapjovė – žemės freza D-174A (58 pav.), sumontuota traktorlaus S-80 priešakyje, panašiai kaip ir buldozeris. Pric traktoriaus vikš­rinės eigos išilginitp sijų šarnyriškal pritvirtintas rėmas 3, kuris priešakyje per rutulinę atramą 2 iremtas krūmipiov(‘s darbo or­ganą — pivišto formos verstuvą 1. Verstuvo iipaČioje pri­veržti pakeičiami horizontalūs peiliai, kurie pjauna slydimu, nes „kampas tarp jų horizontalioje plokštumoje 60°.

 

58 pav. krūmapiovė – žemės freza

Kelmų rovimas

Kai kelmų yra daug, galima naudoti specialią kelmams įrauti pritaikytą ekskavatoriaus strė!ę. Apipuvę ke:mai išverčiami bėginėmis  arba rotorinėmis akėčiomis, kitaip kalbant frezomis.

Yra visa eilė ir dar kitokią priemonių kelmams rauti, tačiau pati efektyviausioji — rautuvas-rinktuvas. čia trak­toriaus S-80 priešakyje, panašiai kaip buldozeris arba krūmapiovė, sumontuota atspari, 1,47 m pločio verstuvė; verstuvės apačioje išsi­kiša 4 dantys. Verstuvės Ęrėmas kilojamas traktoriaus užpakalyje su­montuota vieno būgno gerve D-269. Rautuvas-rinktuvas tinka taip pat medžiams versti, akmenims rinkti, šaknims išdraskyti, krūmams, akmenims, rąstams, kelmams sustuimti j krūvas ir t. t. Per ,pamainą juo galima išrauti apie 200 kelmų, 30-40 cm skersmens. Agregatą aptarnauja traktorininkas ir vienas darbininkas. Kelmą išrovus, reikia nuo jo nukratyti žemes, kurios suverčiamos j kelmo duobę. Kelmų mediena vertinga vietinė žaliava kurui. Pušiniai kelmai tinka terpentinui, smaloms, lakams, kreozotui, acto rūgščiai, medžio spiritui ir kitoms medžiagoms sausu varymu (destiliacija) gaminti. Spygliuočio visos medienos tūrio ketvirtadalj sudaro kelmas su šaknimis. Šaknyse medienos būna daugiau kaip pačiame kelme. Iš 1 ha spygliuočių kirtavietės apytikriai galima gauti apie 35-65 ktm kelmų medienos.

Panaši tema apie frezas: ŠIENAUJAMOSIOS MAŠINOS arba kitaip kalbant frezos

Patiko? Pasidalink